Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Pakiety ubezpieczeń dla firm

Reklamacje oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich


Zasady rozpatrywania reklamacji skierowanych przez osoby fizyczne do UNIQA TU S.A. oraz UNIQA TU na Życie S.A. oraz pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Dbamy o najwyższą jakość obsługi klienta. Wszystkie zgłoszenia szczegółowo analizujemy, by stale poprawiać nasze procesy i produkty.


1. Forma i miejsce składania reklamacji

Reklamacje  mogą być składane przez Klientów, będących osobami fizycznymi, w jednej z następujących form:

  • - poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.uniqa.pl/kontakt
  • - telefonicznie w UNIQA Contact Center, dzwoniąc na numer 801 597 597 (dla telefonów stacjonarnych) lub +48 42 66 66 500 (dla tel. komórkowych), w dni -robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00,
  • - pisemnie na adres Łódź, ul.Gdańska 132 oraz każdej innej w jednostce UNIQA obsługującej klientów,
  • - osobiście podczas wizyty w jednostce UNIQA.
Każda reklamacja powinna być złożona w sposób umożliwiający identyfikację autora (imię i nazwisko/nazwa, adres, Pesel/Regon oraz numer telefonu i adres e-mail). W miarę możliwości, w treści reklamacji należy również podać numer polisy/oferty/szkody, której reklamacja dotyczy, co umożliwi sprawniejszy przebieg procesu rozpatrywania zgłoszenia. Reklamacje składane anonimowo, bez możliwości jednoznacznego określenia osoby składającej reklamację, nie będą rozpatrywane.


2. Termin i sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji

Odpowiedzi na reklamacje udzielane są na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji albo na wniosek klienta - pocztą elektroniczną. Odpowiedź udzielana jest bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni od daty wpływu reklamacji. Jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe klient zostanie powiadomiony, w terminie do 30 dni od daty wpływu reklamacji o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.

3. Tryb odwoławczy

Jeżeli odpowiedź na reklamację nie jest satysfakcjonująca Klient może:
  • - złożyć odwołanie od przedstawionego stanowiska przesyłając zgłoszenie w jednej z form określonych w pkt. 1 (Forma i miejsce składania reklamacji), 
  • - zwrócić się z wnioskiem o rozpoznanie sprawy do Rzecznika Finansowego, jako podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązania sporów w związku ze świadczonymi przez UNIQA TU S.A. / UNIQA TU na Życie S.A. usługami,
  • - wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.


4. Forma i tryb pozasądowego rozpatrywania sporów

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu osobą fizyczną po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do złożenia wniosku do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów o wszczęcie postępowania w związku ze świadczonymi przez UNIQA TU S.A./ UNIQA TU na Życie S.A. usługami.

Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów w związku ze świadczonymi przez UNIQA TU S.A./UNIQA TU na Życie S.A. usługami jest Rzecznik Finansowy (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl).


Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
tel. +48 22 333 73 26
      +48 22 333 73 27
fax +48 22 333 73 29

https://rf.gov.pl

Aneks do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w zakresie reklamacji i pozasądowego rozwiązywania sporów przez UNIQA TU S.A. - obowiązujący 10 stycznia 2017
Aneks do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w zakresie reklamacji i pozasądowego rozwiązywania sporów przez UNIQA TU na Życie S.A. - obowiązujący 10 stycznia 2017Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x