Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Jak zgłosić szkodę?


Pani pisząca na laptopie

Zgłoszenie szkód online

To najszybszy i najwygodniejszy sposób zgłoszenia szkody, który pozwoli nam uzyskać od Ciebie wszystkie potrzebne informacje oraz dokumenty i szybko zająć się Twoją sprawą.

Zgłoś szkodę online
pani z call center

UNIQA Contact Center

Zadzwoń: 801 597 597, 42 66 66 500

Pon – pt: 8:00–16:00

24h/7 zgłoś szkodę przez formularz

Kontakt
druki

Druki zgłoszenia szkody

Jeśli chcesz zgłosić szkodę e-mailem lub listownie, pobierz i wypełnij odpowiedni druk. Dołącz go do korespondencji.

Sprawdź
Pan mechanik

Warsztaty naprawcze

W celu sprawnej likwidacji szkody możesz skontaktować się z jednym z warsztatów naprawczych współpracujących z UNIQA.

Lista warsztatów

Co zrobić w przypadku szkody?

W trudnych chwilach dobrze jest móc zdać się na solidnego partnera. Misją UNIQA jest rozwiązywanie Twoich problemów. Po prawej stronie znajdziesz informacje, które mogą być pomocne w razie wystąpienia szkody.

Zobacz infografikę z informacjami niezbędnymi w razie wypadku kliknij >>

Nieszczęśliwy wypadek oraz zachorowanie i wypadek za granicą

Nieszczęśliwy wypadek

Likwidacja szkód z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Co zrobić, gdy powstanie szkoda?

W razie wystąpienia wypadku należy:

 • • starać się złagodzić skutki wypadku,
 • • poddać się opiece lekarskiej (w miarę możliwości korzystać z publicznej służby zdrowia),
 • • zabezpieczyć wszelkie dowody związane z zaistnieniem nieszczęśliwego wypadku, np. zaświadczenia lekarskie z udzielenia pierwszej pomocy medycznej potwierdzające zaistnienie wypadku w danym dniu, zdjęcia rentgenowskie, oryginały rachunków za usługi medyczne, protokoły policyjne.

Jak postępować przy zgłaszaniu szkody?

Ubezpieczony zobowiązany jest:

 • 1. Powiadomić niezwłocznie UNIQA o zaistniałym wypadku (telefonicznie lub pisemnie).
 • 2. Dostarczyć do UNIQA:
  • • polisę (ewentualnie jej kopię lub numer),
  • • zaświadczenie lekarskie z udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej,
  • • dokumentację medyczną z przebiegu leczenia.

Zachorowanie i wypadek za granicą

Likwidacja szkód z ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie podróży i pobytu za granicą.

Co zrobić, gdy powstanie szkoda?

 • 1. W przypadku zachorowania lub wystąpienia nagłego wypadku należy starać się niezwłocznie uzyskać opiekę lekarską i podjąć leczenie korzystając w miarę możliwości z usług publicznej służby zdrowia.
 • 2. Po udzieleniu pomocy medycznej należy poprosić lekarza o wystawienie dokumentacji medycznej zawierającej okres leczenia z wyszczególnieniem świadczonych usług, diagnozę oraz przyczynę leczenia. Wszelkie dowody potwierdzające zaistnienie zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku należy zabezpieczyć, a następnie przedstawić je po powrocie do Polski.

Jak postępować przy zgłaszaniu szkody?

 • 1. Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić wypadek objęty ochroną ubezpieczeniową do UNIQA nie później niż w ciągu 7 dni od daty powrotu z zagranicy.
 • 2. W przypadku skierowania Ubezpieczonego na stacjonarne leczenie szpitalne lub konieczności transportu z zagranicy, Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni poinformować o tym UNIQA. Jeżeli pisemne poinformowanie nie jest możliwe, należy w ww. terminie poinformować UNIQA o zdarzeniu telefonicznie i potwierdzić pisemnie w ciągu 7 dni od daty powrotu do kraju.
 • 3. Ponadto poszkodowany jest zobowiązany do wypełnienia i przekazania UNIQA otrzymanego formularza.
 • 4. Wraz ze zgłoszeniem szkody należy przekazać UNIQA następujące dokumenty:
  • • polisę zawartego ubezpieczenia,
  • • rachunki za udzieloną pomoc medyczną,
  • • dokumentację medyczną potwierdzającą konieczność poddania się leczeniu,
  • • inne dokumenty (np. akt zgonu w przypadku śmierci ubezpieczonego, protokół policyjny, gdy doszło do wypadku),
  • • potwierdzenie opłacenia rachunku w przypadku, gdy został on opłacony

OC rolnicze, budynki w gospodarstwie rolnym

OC rolnicze

Likwidacja szkód z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolnika w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Co zrobić, gdy powstanie szkoda?

 • 1. Podjąć wszelkie działania zmierzające do zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów oraz przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia pomocy lekarskiej osobom poszkodowanym.
 • 2. Udzielić osobom poszkodowanym niezbędnych informacji, koniecznych do identyfikacji ubezpieczyciela, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia OC.
 • 3. Powiadomić niezwłocznie:
  • • policję o zdarzeniu powodującym ofiary w ludziach oraz zdarzeniu powstałym w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo,
  • • straż pożarną w przypadku wystąpienia pożaru lub zagrożenia pożarowego.
 • 4. Zgłosić bezzwłocznie szkodę w UNIQA udzielając jej wyjaśnień oraz przekazując posiadane informacje.
 • 5. Nie zmieniać bez zgody UNIQA stanu faktycznego będącego następstwem zdarzenia, które było przyczyną powstania szkody do czasu przybycia na miejsce zdarzenia przedstawiciela UNIQA, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia lub zmniejszenia szkody.
 • 6. Umożliwić UNIQA dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i jej wysokości oraz udzielić UNIQA niezbędnych wyjaśnień w tym zakresie.
 • 7. Przekazać UNIQA niezbędne dokumenty dotyczące okoliczności powstania i rozmiaru szkody.

Jak postępować przy zgłaszaniu szkody?

 • 1. Należy jak najszybciej powiadomić UNIQA o zdarzeniu.
 • 2. Zgłosić szkodę można osobiście, pisemnie (listem lub faxem) lub telefonicznie.
 • 3. Przed zgłoszeniem szkody w miarę możliwości należy przygotować stosowne dokumenty, które dotychczas zebrano, sprawdzić numer polisy i datę jej zawarcia, okres ubezpieczenia oraz określić orientacyjną wysokość straty.
 • 4. W pisemnym zgłoszeniu szkody należy podać następujące informacje:
  • • datę, godzinę, dokładne miejsce i okoliczności powstania szkody, wstępny szacunek straty
  • • nazwisko, imię i adres poszkodowanego i nazwiska świadków o ile są wiadome
  • • informację o podjęciu interwencji przez policję, straż pożarną lub przedstawicieli organów państwowych
 • 5. Należy przedstawić następujące dokumenty niezbędne do likwidacji szkody:
  • • protokół policji z miejsca zdarzenia (w przypadku jej interwencji),
  • • protokół straży pożarnej ( w przypadku jej interwencji),
  • • opis zdarzenia,
  • • oświadczenia świadków wypadku,
  • • oświadczenia w sprawie przyjęcia odpowiedzialności za zdarzenie,
  • • dane osoby poszkodowanej wraz z adresem i/ lub nr telefonu,
  • • zgłoszenie i udokumentowanie wysokości roszczeń.
 • 6. W zależności od okoliczności szkody likwidator może poprosić o inne dokumenty: numer konta bankowego;
  • • w przypadku cesji praw z umowy ubezpieczenia - pismo z banku określające komu należy wypłacić odszkodowanie,
  • • postanowienie o umorzeniu postępowania lub odpis prawomocnego wyroku.
 • 7. UNIQA dopuszcza także odmienne przypadki toku postępowania i stosowanej procedury likwidacji szkód po uprzednim uzgodnieniu z likwidatorem prowadzącym sprawę.
 • 8. Wszelkie zawiadomienia, listy, wezwania na piśmie, pozwy i inne dokumenty dotyczące szkody należy przekazywać zakładowi ubezpieczeń w ciągu 48 godzin od chwili ich otrzymania.

Budynki w gospodarstwie rolnym

Likwidacja szkód z ubezpieczenia obowiązkowego budynków w gospodarstwie rolnym.

Co zrobić, gdy powstanie szkoda?

 • 1. Podjąć natychmiastowe działania w celu ograniczenia skutków szkody w ubezpieczonych składnikach mienia poprzez użycie wszelkich dostępnych środków oraz w celu zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonych rzeczy przed szkodą, a także starać się o odzyskanie utraconych rzeczy.
 • 2. Powiadomić niezwłocznie:
  • • policję w przypadku podejrzenia, że popełnione zostało przestępstwo, którego następstwem jest lub może być szkoda
  • • straż pożarną w przypadku wystąpienia pożaru lub zagrożenia pożarowego
  • • inne służby w zależności od rodzaju szkody
 • 3. Najpóźniej w terminie 3 dni od powstania szkody lub uzyskania o niej informacji powiadomić UNIQA o jej powstaniu (zgłoszenie szkody).
 • 4. Nie zmieniać bez zgody UNIQA stanu faktycznego będącego następstwem zdarzenia, które było przyczyną powstania szkody do czasu przybycia na miejsce zdarzenia przedstawiciela UNIQA, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia lub zmniejszenia szkody.
 • 5. Umożliwić UNIQA dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i jej wysokości oraz udzielić niezbędnych wyjaśnień w tym zakresie.
 • 6. Przekazać UNIQA niezbędne dokumenty dotyczące okoliczności powstania i rozmiaru szkody. W sytuacji, gdy sprawca szkody jest znany należy doprowadzić do sporządzenia dokumentu, który potwierdza spowodowanie przez niego szkody.

Jak postępować przy zgłaszaniu szkody?

 • 1. Należy jak najszybciej powiadomić UNIQA o zdarzeniu.
 • 2. Zgłosić szkodę można osobiście, pisemnie (listem lub faxem) lub telefonicznie.
 • 3. Przed zgłoszeniem szkody w miarę możliwości należy przygotować stosowne dokumenty, które dotychczas zebrano, sprawdzić numer polisy i datę jej zawarcia, okres ubezpieczenia oraz określić orientacyjną wysokość straty.
 • 4. W pisemnym zgłoszeniu szkody należy podać następujące informacje:
  • • datę, godzinę, dokładne miejsce i okoliczności powstania szkody, wstępny szacunek straty,
  • • nazwisko, imię i adres sprawcy szkody, nazwę jego zakładu ubezpieczeń i nazwiska świadków, o ile są wiadome,
  • • informację o podjęciu interwencji przez policję, straż pożarną lub przedstawicieli organów państwowych, samorządowych.
 • 5. W zależności od rodzaju szkody należy przedstawić dokumenty niezbędne do jej likwidacji:

  szkoda pożarowa:

  • • protokół straży pożarnej,
  • • protokół z policji (w przypadku jej interwencji),
  • • ofertowy kosztorys naprawy lub odbudowy budynku,
  • • określenie kosztów związanych z zabezpieczeniem i ratowaniem ubezpieczonego mienia oraz kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,

  pozostałe szkody:

  • • ofertowy kosztorys naprawy lub odbudowy budynku,
  • • określenie kosztów związanych z zabezpieczeniem i ratowaniem ubezpieczonego mienia oraz kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
 • 6. W zależności od okoliczności szkody likwidator może poprosić o inne dokumenty:
 • numer konta bankowego;
 • w przypadku cesji praw z umowy ubezpieczenia - pismo z banku określające komu należy wypłacić odszkodowanie;
 • 7. UNIQA dopuszcza także odmienne przypadki toku postępowania i stosowanej procedury likwidacji szkód po uprzednim uzgodnieniu z likwidatorem prowadzącym sprawę.
 • 8. Wszelkie zawiadomienia, listy, wezwania na piśmie, pozwy i inne dokumenty dotyczące szkody należy przekazywać zakładowi ubezpieczeń w ciągu 48 godzin od chwili ich otrzymania.

Ubezpieczenie komunikacyjne

Auto zastępcze
Twój pojazd został uszkodzony w kolizji drogowej z winy innego kierowcy? Możesz skorzystać z auta zastępczego, które gwarantowane jest w przypadku szkód zarejestrowanych z OC sprawcy lub w ramach Bezpośredniej Likwidacji Szkód z Twojej polisy OC.

W takiej sytuacji UNIQA oferuje najem pojazdu przez sieci współpracujące.

Jakie auto zastępcze otrzymasz i na jak długo?
Samochód zastępczy, który otrzymasz będzie klasy właściwej dla Twojego auta, które zostało uszkodzone.
W momencie zgłoszenia zapotrzebowania na auto zastępcze, indywidualnie ustalimy okres czasu, przez który będziesz mógł korzystać z samochodu. Ewentualne przedłużenie auta zastępczego jest konsultowane na bieżąco podczas okresu najmu.
Co ważne, najmując pojazd zastępczy w sieci UNIQA, nie ponosisz opłat:

 - za odbiór/zdanie pojazdu w dwóch różnych miejscach;
 - za odbiór/zdanie pojazdu poza przedstawicielstwem danego podwykonawcy;
 - za wyjazd za granice kraju;
 - za usługi Door-2-Door
 a także nie masz określonego limitu kilometrów, w których musisz się zmieścić.

Ponadto wszystkie wynajęte pojazdy mają także ubezpieczenie  Auto Casco

Dzięki możliwości organizacji wynajmu przez UNIQA masz pewność, że w przypadku przyjęcia odpowiedzialności za zgłoszoną szkodę, nie poniesiesz żadnych kosztów z tytułu wynajmu pojazdu. Wynajmując poza siecią UNIQA nie masz takiej gwarancji.

Auto z UNIQA czy z innej wypożyczalni?
Jeśli chcesz wynająć auto zastępcze poza siecią UNIQA, masz do tego prawo. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pk  2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym masz obowiązek minimalizacji skutków szkody. UNIQA zapewnia wynajem pojazdów według stawek jak w tabeli poniżej, dlatego też stawki za dobę wynajmu będą podlegały weryfikacji do niżej wymienionych kwot. Stawki z zewnętrznych wypożyczalni są odnoszone do poziomu stawek, które UNIQA zapewnia w ramach swojej sieci.
UNIQA zastrzega również prawo do weryfikacji okresu najmu do czasu niezbędnego na dokonanie likwidacji szkody.

Mając na uwadze obowiązek minimalizowania rozmiarów szkody ciążący na towarzystwie ubezpieczeniowym, a także na poszkodowanym - art. 16 ust.1 pkt.  2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz treści uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2017 r. - sygnatura akt III CZP 20/17, nie dajemy gwarancji pokrycia pełnych kosztów z tytułu najmu pojazdu zastępczego spoza sieci UNIQA.

Klasa pojazdu 
Przykładowe pojazdy 
Stawka netto
za dobę najmu
 
 A Toyota Aygo
  55 zł
 B Toyota Yaris, Opel Corsa, Renault Clio Kombi
  63 zł
 C Opel Astra V, Renault Megane HTB, Toyota Auris, Toyota Auris Kombi,
Seat Leon AUT 
  73 zł
 D Hyundai i40, Toyota Avensis Kombi, Mazda 6 Kombi, VW Passat AUT
 103 zł
 D PREMIUM BMW 318i AUT. Mercedes C180 AUT, Mercedes c200 AUT
 150 zł
 E BMW 520 xD AUT, Mercedes E220 AUT, Volvo XC60
 225 zł
 SUV Hyundai Tucson, KIA Sportage
 128 zł
 V Renault Traffic (9 os.), Seat Alhambra (7 os.)
 115 zł
 M Renault Kangoo (2 os.)
  85 zł
 N Peugeot Boxer L4H2, Renault Master L3H2, Mercedes Sprinter
 155 zł

W ramach sieci UNIQA, możemy zapewnić wynajem każdego pojazdu specjalistycznego, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Mając na uwadze obowiązek minimalizowania rozmiarów szkody ciążący na towarzystwie ubezpieczeniowym, a także na poszkodowanym - art. 16 ust.1 pkt.  2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz treści uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2017 r. - sygnatura akt III CZP 20/17, nie dajemy gwarancji pokrycia pełnych kosztów z tytułu najmu pojazdu zastępczego spoza sieci UNIQA.

W celu zgłoszenia potrzeby pojazdu zastępczego, skontaktuj się z nami

 •     zadzwoń 694 448 511 (w godzinach 11-16) lub +48 66 66 500 (w menu wybierając opcję 1 „Pomoc assistance” >> 1 „Assistance komunikacyjne” >> 2 „Pojazd zastępczy z polisy OC sprawcy”)
 •     napisz do nas: najem.pojazdu@uniqa.pl

Utrata wartości handlowej pojazdu po szkodzie

Stosując wytyczną nr 21 Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych z dnia 16.12.2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego uprzejmie informujemy, o ile roszczenie jest zasadne, o możliwości zgłoszenia roszczenia w związku z utratą wartości handlowej pojazdu z tytułu wystąpienia szkody, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu przed szkodą i po dokonaniu naprawy pojazdu po szkodzie.

 

 

 

Ubezpieczenie MSP,  OC podmiotów gospodarczych

Ubezpieczenie małych i średnich firm

Likwidacja szkód z ubezpieczenia Twój BIZNES Plus

Co zrobić, gdy powstanie szkoda?

 • 1. Podjąć natychmiastowe działania w celu ograniczenia skutków szkody w ubezpieczonych składnikach mienia poprzez użycie wszelkich dostępnych środków oraz w celu zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonych rzeczy przed szkodą a także starać się o odzyskanie utraconych rzeczy.
 • 2. Powiadomić niezwłocznie:
  • • policję w przypadku podejrzenia, że popełnione zostało przestępstwo, którego następstwem jest lub może być szkoda (np. w wyniku rabunku, kradzieży z włamaniem, przywłaszczenia lub wyłudzenia mienia),
  • • straż pożarną w przypadku wystąpienia pożaru lub zagrożenia pożarowego,
  • • zarządcę budynku (administrację budynku) o szkodzie powstałej w lokalu np. w wyniku zalania czy pożaru. W tym celu należy udać się do administracji i poprosić o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wystąpienie szkody zalaniowej,
  • • inne służby w zależności od rodzaju szkody.
 • 3. Bezzwłocznie, nie później niż dnia następnego od daty powstania szkody lub uzyskania o niej informacji powiadomić UNIQA o jej powstaniu (zgłoszenie szkody).
 • 4. Bezzwłocznie złożyć w UNIQA spis utraconych lub uszkodzonych przedmiotów z określeniem ich wartości i roku nabycia.
 • 5. Nie zmieniać bez zgody UNIQA stanu faktycznego będącego następstwem zdarzenia, które było przyczyną powstania szkody do czasu przybycia na miejsce zdarzenia przedstawiciela UNIQA, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia lub zmniejszenia szkody.
 • 6. Umożliwić UNIQA dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i jej wysokości oraz udzielić UNIQA niezbędnych wyjaśnień w tym zakresie.
 • 7. Przekazać UNIQA niezbędne dokumenty dotyczące okoliczności powstania i rozmiaru szkody. W sytuacji, gdy sprawca szkody jest znany należy doprowadzić do sporządzenia dokumentu, który potwierdza spowodowanie przez niego szkody.

Jak postępować przy zgłaszaniu szkody?

 • 1. Należy jak najszybciej powiadomić UNIQA o zdarzeniu.
 • 2. Zgłosić szkodę można osobiście, pisemnie (listem lub faxem) lub telefonicznie.
 • 3. Przed zgłoszeniem szkody w miarę możliwości należy przygotować stosowne dokumenty, które dotychczas zebrano, sprawdzić numer polisy i datę jej zawarcia, okres ubezpieczenia oraz określić orientacyjną wysokość straty.
 • 4. W pisemnym zgłoszeniu szkody należy podać następujące informacje:
  • • datę, godzinę, dokładne miejsce i okoliczności powstania szkody, wstępny szacunek straty,
  • • nazwisko, imię i adres sprawcy szkody, nazwę jego zakładu ubezpieczeń i nazwiska świadków o ile są wiadome, w przypadku szkody z odpowiedzialności cywilnej nazwisko, imię i adres poszkodowanego
  • • informację o podjęciu interwencji przez policję, straż pożarną lub przedstawicieli organów państwowych, samorządowych albo zarządcy budynku.
 • 5. W zależności od rodzaju szkody należy przedstawić dokumenty niezbędne do jej likwidacji:

  szkoda pożarowa:

  • • protokół Straży Pożarnej (w przypadku jej interwencji),
  • • wykaz uszkodzonych lub zniszczonych przedmiotów,
  • • faktury zakupu zniszczonych lub uszkodzonych przedmiotów lub innego rodzaju potwierdzenie wartości ubezpieczonego mienia na dzień szkody,
  • • szczegółowy kosztorys naprawy lub odbudowy zniszczonego mienia,
  • • rachunki za naprawę mienia , faktury zakupu materiałów lub kosztorys naprawy,
  • • rachunek strat, łącznie z kosztami związanymi z zabezpieczeniem i ratowaniem ubezpieczonego mienia oraz kosztami uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
  • • protokół zniszczenia (likwidacji) mienia uszkodzonego w 100% (po uprzednim potwierdzeniu konieczności likwidacji przez UNIQA TU SA),
  • • dane sprawcy szkody, ewentualnie również jego ubezpieczyciela,
  • • oświadczenie czy szkoda została zgłoszona do innego towarzystwa ubezpieczeniowego.

  szkoda kradzieżowa:

  • • faktury zakupu utraconych przedmiotów,
  • • faktury lub, (rachunki) za naprawę uszkodzonych zabezpieczeń, lub zakup nowych w przypadku ich całkowitego zniszczenia,
  • • szczegółowo opracowany rachunek strat,
  • • kopia zawiadomienia o wszczętym dochodzeniu przez Policję,
  • • w przypadku udzielenia zniżki za posiadanie alarmu faktura jego zakupu lub montażu wraz z kopią umowy z firmą ochroniarską,
  • • oświadczenie czy szkoda została zgłoszona do innego towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • • postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego (dochodzenia lub śledztwa), odmowę wszczęcia postępowania lub informację o wniesieniu aktu oskarżenia do sądu.

  szkoda z odpowiedzialności cywilnej:

  • • powiadomić UNIQA o każdym zgłoszeniu roszczeń o naprawienie szkody w ciągu 7 dni od otrzymania takiego zgłoszenia,
  • • zaniechać nie uzgodnionych z UNIQA działań zmierzających do uznania lub zaspokojenia tych roszczeń (zaspokojenie lub uznanie w/w roszczeń, nie ma skutków prawnych względem UNIQA, jeśli nie wyraziła na takie działania zgody)

  pozostałe szkody:

  • • wykaz uszkodzonych lub zniszczonych przedmiotów,
  • • faktury zakupu zniszczonych lub uszkodzonych przedmiotów,
  • • rachunki za naprawę, faktury zakupu lub kosztorys,
  • • zaświadczenie od Zarządcy nieruchomości,
  • • rachunek strat, łącznie z kosztami związanymi z zabezpieczeniem i ratowaniem ubezpieczonego mienia oraz kosztami uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
  • • oświadczenie o braku ubezpieczenia przedmiotowego mienia u innego ubezpieczyciela,
  • • dane sprawcy szkody, ewentualnie również jego ubezpieczyciela,
  • • rachunek za szklenie, atest przy szybach z atestem.
 • 6. W zależności od okoliczności szkody likwidator może poprosić o inne dokumenty:
  • • numer konta bankowego,
  • • w przypadku cesji praw z umowy ubezpieczenia - pismo z banku określające komu należy wypłacić odszkodowanie.
 • 7. UNIQA dopuszcza także odmienne przypadki toku postępowania i stosowanej procedury likwidacji szkód po uprzednim uzgodnieniu z likwidatorem prowadzącym sprawę.
 • 8. Wszelkie zawiadomienia, listy, wezwania na piśmie, pozwy i inne dokumenty dotyczące szkody należy przekazywać zakładowi ubezpieczeń w ciągu 48 godzin od chwili ich otrzymania.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży oraz domu i mieszkania

Mienie od kradzieży

Likwidacja szkód z ubezpieczenia mienia od kradzieży.

Co zrobić, gdy powstanie szkoda?

 • 1. Podjąć natychmiastowe działania w celu ograniczenia skutków szkody w ubezpieczonych składnikach mienia poprzez użycie wszelkich dostępnych środków oraz w celu zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonych rzeczy przed szkodą a także starać się o odzyskanie utraconych rzeczy.

 • 2. Powiadomić niezwłocznie:
  • • policję w przypadku podejrzenia, że popełnione zostało przestępstwo, którego następstwem jest lub może być szkoda (np. w wyniku rabunku, kradzieży z włamaniem, przywłaszczenia lub wyłudzenia mienia),
  • • inne służby w zależności od rodzaju szkody.
 • 3. Bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o szkodzie, powiadomić UNIQA o jej powstaniu (zgłoszenie szkody).

 • 4. Bezzwłocznie złożyć w UNIQA spis utraconych lub uszkodzonych przedmiotów z określeniem ich wartości i roku nabycia.

 • 5. Nie zmieniać bez zgody UNIQA stanu faktycznego będącego następstwem zdarzenia, które było przyczyną powstania szkody do czasu przybycia na miejsce zdarzenia przedstawiciela UNIQA, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia lub zmniejszenia szkody.

 • 6. Umożliwić UNIQA dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i jej wysokości oraz udzielić UNIQA niezbędnych wyjaśnień w tym zakresie.

 • 7. Przekazać UNIQA niezbędne dokumenty dotyczące okoliczności powstania i rozmiaru szkody. W sytuacji, gdy sprawca szkody jest znany należy doprowadzić do sporządzenia dokumentu, który potwierdza spowodowanie przez niego szkody.

Jak postępować przy zgłaszaniu szkody?


 • 1. Należy jak najszybciej powiadomić UNIQA o zdarzeniu.

 • 2. Zgłosić szkodę można osobiście, pisemnie (listem lub faxem) lub telefonicznie.

 • 3. Przed zgłoszeniem szkody w miarę możliwości należy przygotować stosowne dokumenty, które dotychczas zebrano, sprawdzić numer polisy i datę jej zawarcia, okres ubezpieczenia oraz określić orientacyjną wysokość straty.

 • 4. W pisemnym zgłoszeniu szkody należy podać następujące informacje:
  • • datę, godzinę, dokładne miejsce i okoliczności powstania szkody, wstępny szacunek straty
  • • nazwisko, imię i adres sprawcy szkody, nazwę jego zakładu ubezpieczeń i nazwiska świadków o ile są wiadome
  • • informację o podjęciu interwencji przez policję lub przedstawicieli organów państwowych, samorządowych albo zarządcy budynku
 • 5. W zależności od rodzaju szkody należy przedstawić dokumenty niezbędne do jej likwidacji:
  • • remanent sporządzamy z udziałem likwidatora UNIQA,
  • • faktury zakupu utraconych przedmiotów,
  • • faktury, (lub rachunki) za naprawę uszkodzonych zabezpieczeń, lub na zakup nowych w przypadku ich zniszczenia,
  • • inne dokumenty księgowe stosownie do prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzające fakt posiadania na stanie skradzionego mienia - po wcześniejszym ustaleniu z likwidatorem,
  • • rachunek strat,
  • • kopia zawiadomienia o wszczętym dochodzeniu przez policję,
  • • protokół policyjny z oględzin miejsca zdarzenia,
  • • w przypadku udzielenia zniżki za posiadanie alarmu - faktura jego zakupu lub montażu wraz z kopią umowy z firmą ochroniarską,
  • • oświadczenie czy szkoda została zgłoszona do innego towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • • postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego, odmowę wszczęcia, postępowania lub informację na temat wniesienia do sądu aktu oskarżenia.

 • 6. W zależności od okoliczności szkody likwidator może poprosić o inne dokumenty:
  • • numer konta bankowego,
  • • w przypadku cesji praw z umowy ubezpieczenia - pismo z banku określające komu należy wypłacić odszkodowanie.
 • 7. UNIQA dopuszcza także odmienne przypadki toku postępowania i stosowanej procedury likwidacji szkód po uprzednim uzgodnieniu z likwidatorem prowadzącym sprawę.

 • 8. Wszelkie zawiadomienia, listy, wezwania na piśmie, pozwy i inne dokumenty dotyczące szkody należy przekazywać zakładowi ubezpieczeń w ciągu 48 godzin od chwili ich otrzymania.Ubezpieczenie mieszkania

Likwidacja szkód z ubezpieczenia mieszkania i jego wyposażenia.

Co zrobić, gdy powstanie szkoda?

 • 1. Podjąć natychmiastowe działania w celu ograniczenia skutków szkody w ubezpieczonych składnikach mienia poprzez użycie wszelkich dostępnych środków oraz w celu zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonych rzeczy przed szkodą, a także starać się o odzyskanie utraconych rzeczy.

 • 2. Powiadomić niezwłocznie:
  • • policję w przypadku podejrzenia, że popełnione zostało przestępstwo, którego następstwem jest lub może być szkoda (np. w wyniku rabunku, kradzieży z włamaniem, przywłaszczenia lub wyłudzenia mienia)
  • • straż pożarną w przypadku wystąpienia pożaru lub zagrożenia pożarowego
  • • zarządcę budynku (administrację budynku) o szkodzie powstałej w lokalu np. w wyniku zalania czy pożaru. W tym celu należy udać się do administracji i poprosić o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wystąpienie szkody zalaniowej
  • inne służby w zależności od rodzaju szkody

 • 3. Najpóźniej w terminie 3 dni od powstania szkody lub uzyskania o niej informacji powiadomić UNIQA o jej powstaniu (zgłoszenie szkody), a w przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku - w ciągu 24 godzin.

 • 4. Najpóźniej w ciągu 3 dni złożyć w UNIQA spis utraconych lub uszkodzonych przedmiotów z określeniem ich wartości i roku nabycia.

 • 5. Nie zmieniać bez zgody UNIQA stanu faktycznego będącego następstwem zdarzenia, które było przyczyną powstania szkody do czasu przybycia na miejsce zdarzenia przedstawiciela UNIQA chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia lub zmniejszenia szkody.

 • 6. Umożliwić UNIQA dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i jej wysokości oraz udzielić niezbędnych wyjaśnień w tym zakresie.

 • 7. Przekazać UNIQA niezbędne dokumenty dotyczące okoliczności powstania i rozmiaru szkody. W sytuacji, gdy sprawca szkody jest znany, należy doprowadzić do sporządzenia dokumentu, który potwierdza spowodowanie przez niego szkody.

Jak postępować przy zgłaszaniu szkody?


 • 1. Należy jak najszybciej powiadomić UNIQA o zdarzeniu.

 • 2. Zgłosić szkodę można osobiście, pisemnie (listem lub faxem) lub telefonicznie.

 • 3. Przed zgłoszeniem szkody w miarę możliwości należy przygotować stosowne dokumenty, które dotychczas zebrano, sprawdzić numer polisy i datę jej zawarcia, okres ubezpieczenia oraz określić orientacyjną wysokość straty.
 • 4. W pisemnym zgłoszeniu szkody należy podać następujące informacje:
  • • datę, godzinę, dokładne miejsce i okoliczności powstania szkody, wstępny szacunek straty,
  • • nazwisko, imię i adres sprawcy szkody, nazwę jego zakładu ubezpieczeń i nazwiska świadków o ile są znane,
  • • informację o podjęciu interwencji przez policję, straż pożarną lub przedstawicieli organów państwowych, samorządowych albo zarządcy budynku.

 • 5. W zależności od rodzaju szkody należy przedstawić dokumenty niezbędne do jej likwidacji:

  szkoda pożarowa:

  • • protokół Straży Pożarnej (w przypadku jej interwencji),
  • • wykaz uszkodzonych lub zniszczonych przedmiotów,
  • • faktury zakupu zniszczonych lub uszkodzonych przedmiotów lub innego rodzaju potwierdzenie wartości ubezpieczonego mienia na dzień szkody,
  • • rachunki za naprawę, faktury zakupu materiałów lub kosztorys naprawy,
  • • rachunek strat, łącznie z kosztami związanymi z zabezpieczeniem i ratowaniem ubezpieczonego mienia oraz kosztami uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
  • • protokół zniszczenia (likwidacji) mienia uszkodzonego w 100% (po uprzednim potwierdzeniu konieczności likwidacji przez UNIQA),
  • • dane sprawcy szkody, ewentualnie również jego ubezpieczyciela,
  • • oświadczenie czy szkoda została zgłoszona do innego towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • • rachunek za szklenie, atest przy szybach z atestem.

  szkoda kradzieżowa:

  • • wykaz skradzionych przedmiotów,
  • • faktury zakupu utraconych przedmiotów,
  • • faktury(lub rachunki) za naprawę uszkodzonych zabezpieczeń lub dotyczące zakupu nowych w przypadku ich zniszczenia,
  • • rachunek strat,
  • • kopia zawiadomienia o wszczętym dochodzeniu przez policję,
  • • w przypadku udzielenia zniżki za posiadanie alarmu faktura jego zakupu lub montażu wraz z kopią umowy z firmą ochroniarską,
  • • oświadczenie czy szkoda została zgłoszona do innego towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • • postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego (dochodzenia lub śledztwa), odmowę wszczęcia postępowania lub informację o wniesieniu aktu oskarżenia do sądu

  szkoda zalaniowa:

  • • protokół wskazujący przyczynę uszkodzeń i sprawcę szkody sporządzony z udziałem właściciela lub zarządcy (administratora) budynku, budowli,
  • • wykaz uszkodzonych ruchomości domowych z datami ich nabycia i w miarę możliwości fakturami (lub rachunkami),
  • • określenie sposobu rozliczenia szkody (kosztorys sporządzany przez UNIQA lub rachunki za naprawę).

  szkoda z odpowiedzialności cywilnej:

  • • powiadomić UNIQA o każdym zgłoszeniu roszczeń o naprawienie szkody w ciągu 7 dni od daty otrzymania takiego zgłoszenia,
  • • zaniechać nieuzgodnionych z UNIQA działań zmierzających do uznania lub zaspokojenia tych roszczeń (zaspokojenie lub uznanie w/w roszczeń, nie ma skutków prawnych względem UNIQA, jeśli spółka (?) nie wyraziła na takie działania zgody),

  pozostałe szkody:

  • • wykaz uszkodzonych lub zniszczonych przedmiotów,
  • • faktury zakupu zniszczonych lub uszkodzonych przedmiotów,
  • • rachunki za naprawę, faktury zakupu lub kosztorys,
  • • rachunek strat, łącznie z kosztami związanymi z zabezpieczeniem i ratowaniem ubezpieczonego mienia oraz kosztami uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
  • • oświadczenie czy szkoda została zgłoszona do innego towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • • rachunek za szklenie, atest przy szybach z atestem,

 • 5. W zależności od okoliczności szkody likwidator może poprosić o inne dokumenty:
  • • numer konta bankowego
  • • w przypadku cesji praw z umowy ubezpieczenia - pismo z banku określające komu należy wypłacić odszkodowanie

 • 6. UNIQA dopuszcza także odmienne przypadki toku postępowania i stosowanej procedury likwidacji szkód po uprzednim uzgodnieniu z likwidatorem prowadzącym sprawę.

 • 7. Wszelkie zawiadomienia, listy, wezwania na piśmie, pozwy i inne dokumenty dotyczące szkody należy przekazywać zakładowi ubezpieczeń w ciągu 48 godzin od chwili ich otrzymania.

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x