Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Pakiety ubezpieczeń dla firm

Regulamin korzystania z serwisu www.uniqa.pl


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.uniqa.pl przez użytkowników Serwisu.

I. Postanowienia ogólne
1. Zawartość Serwisu www.uniqa.pl oraz zamieszczone znaki towarowe są chronione prawem polskim.
2. Dane i opinie zawarte na niniejszym Serwisie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty usług świadczonych przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA.
3. Oświadczamy, ze wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem Serwisu www.uniqa.pl nie maja charakteru poufnego, oraz że UNIQA TU S.A. i UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z zamieszczonych materiałów.
4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Zasad jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
II. Definicje
1. Administrator - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 132, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000001201, kapitał zakładowy 220.308.282,- PLN (słownie: dwieście dwadzieścia miliony trzysta osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote) opłacony w całości, NIP 7270126358, REGON 004275573,
zwana dalej UNIQA TU
i
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000005752, kapitał zakładowy 42.774.700,- PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset złote) opłacany w całości, NIP 5541001522, REGON 091100541
zwana dalej UNIQA TUnŻ.
2. Regulamin - zasady korzystania z serwisu www.uniqa.pl.
3. Serwis - zorganizowana platforma internetowa www.uniqa.pl składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, należąca do UNIQA TU i UNIQA TUnŻ, dostępna pod adresem www.uniqa.pl
4. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu oraz Usług dostępnych w ramach Serwisu.
5. Partner - każdy podmiot współpracujący z UNIQA TU lub UNIQA TUnŻ na podstawie stosownej umowy.
6. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie, umożliwiające w szczególności:
a. zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Administratora;
b. korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,
7. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., nie będące utworem lub stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
III. Cel serwisu
1. Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat Spółek UNIQA TU i UNIQA TUnŻ w zakresie między innymi: produktów ubezpieczeniowych, wyników finansowych, relacji inwestorskich. Serwis gromadzi informacje prasowe na temat Spółek UNIQA TU i UNIQA TUnŻ i szerzej – w kontekście całego rynku ubezpieczeniowego. Użytkownicy znajdą również w Serwisie pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji, oraz możliwość kontaktu z przedstawicielami Spółek UNIQA TU lub UNIQA TUnŻ. Serwis udostępnia ponadto dokumenty obsługi świadczeń do pobrania i druku.
IV. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu
V. Ochrona prywatności i dane osobowe
1. Informacje dotyczące ochrony prywatności i danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka prywatności” który możesz pobrać klikając w link.
VI. Ochrona praw autorskich i innych praw
1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Serwisu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników Serwisu, należą do UNIQA TU i TUnŻ S.A. lub/i do podmiotów współpracujących z TU i UNIQA TUnŻ S.A. i podlegają ochronie prawnej.
2. Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie V(1) powyżej, dotyczy w szczególności:
a. utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;
b. baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
c. znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);
d. nazw domen internetowych;
e. innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).
3. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności:
a. użytkownicy Serwisu mogą korzystać z elementów Serwisu (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Serwisu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub wyraźna zgoda UNIQA TU lub UNIQA TUnŻ S.A. lub innych uprawnionych podmiotów;
b. poza przypadkami określonymi w punkcie III.(3)(a) powyżej, bez wyraźnej zgody Administratora zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Serwisu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Serwisu:
i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
ii. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
iii. w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
iv. w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
v. w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
4. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie Administrator zastrzega, że bez jego zgody zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Serwisu, w szczególności sporządzane w formie tekstowej, tekstowo-graficznej, jak i tekstu połączonego ze zbiorem ("galerią") zdjęć.
5. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Serwisu w szerszym zakresie niż wskazany w punkcie IV(3) niniejszego Regulaminu lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna skontaktować się z Administratorem.
6. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody Administratora., treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Serwisu może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw Administratora. lub innych osób.
7. Zamieszczając Materiały w Serwisie Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.
VII. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych
1. UNIQA TU i TUnŻ S.A. przetwarzają dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa, oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółki UNIQA TU i TUnŻ S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 02.101.926 z późn. zm.) jedynie w celu marketingowym.
2. UNIQA TU i TUnŻ S.A. zapewniają realizację uprawnień wynikających z w/w ustawy, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy.
Użytkownicy podają w portalu swoje dane osobowe dobrowolnie.
3. Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. UNIQA TU i TUnŻ S.A. przesyłają na adres poczty elektronicznej Użytkownika zamówione komunikaty informacyjne, promocyjne i ofertowe, po wyrażeniu przez niego zgodny.
4. UNIQA TU i TUnŻ S.A. zapewniają Użytkownikom możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia ich danych osobowych poprzez:
a. wysłanie listu poleconego na adres: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132, z dopiskiem ”Dane osobowe.”
b. mailowo na adres centrala@uniqa.pl w tytule maila prosimy wpisać ”Dane osobowe”
5. Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych na naszych stronach, bądź korzystania z usług UNIQA TU i TUnŻ S.A., prosimy przesyłać na adres mailowy.
Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
VIII. Odpowiedzialność Administratora
1. Administator nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich użytkowników Serwisu. Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:
a. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
b. przyczynami niezależnymi od Administratora (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
2. Adminstrator dokłada starań, aby pochodzące od niego informacje ukazujące się na stronach internetowych Serwisu były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Administrator nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika Serwisu.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
b. materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników;
c. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
d. informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
IX. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisu
1. Do korzystania z Usług w Serwisie niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 5.5 lub wersji wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej).
2. Administrator dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże, Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu lub jego poszczególnych elementów.
X. Zmiany zasad korzystania z Serwisu
1. Niniejsze Zasady korzystania z Serwisu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania i są wiążące dla użytkowników Serwisu z datą ich opublikowania tj. w dniu 22.12.2014 r.
2. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
3. UNIQA TU i UNIQA TUnŻ zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu.
4. Brak zgodny na akceptację zmian niniejszego Regulaminu jest jednoznaczny z niemożnością dalszego korzystania z Serwisu.
XI. Kontakt
1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji, zgłoszenia uwag lub komentarzy o funkcjonowaniu Serwisu oraz wysłania zapytania dotyczącego Usług oferowanych w ramach Serwisu.
2. Przez kontakt z Administratorem należy rozumieć kontakt z UNIQA TU lub UNIQA TUnŻ. Każda ze spółek Administratora wykonuje obowiązki lub składa Użytkownikowi oświadczenia woli lub udziela informacji w imieniu obu spółek Administratora. Kontakt Użytkownika z którąkolwiek ze Spółek Administratora, w tym składanie oświadczeń woli i udzielanie informacji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń i udzielaniem informacji obu Spółkom Administratora.
3. Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem:
a. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Departament Marketingu i PR, ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, e-mail: marketing@uniqa.pl.
b. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Departament Marketingu i PR, ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, e-mail: marketing@uniqa.pl.


 


Pobierz: Regulamin korzystania z serwisu www.uniqa.pl


Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x